Mayade การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจ (Risk Management for Thai SMEs)

การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจ (Risk Management for Thai SMEs)

การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจ (Risk Management for Thai SMEs)

คอร์สนี้เน้นการทำความเข้าใจความเสี่ยง การวางแผน การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงโดยช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสม เช่น การสร้างกรอบการดำเนินงาน (operational framework) เพื่อการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการสร้างความพร้อมในการจัดการวิกฤตที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ใครที่เหมาะกับคอร์สนี้

คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง

วันและเวลาการเข้าเรียน

⦿ สอนสด Zoom Online

  • วันที่ 2 มิ.ย. 2567
  • เวลา 9:00-16:30 PM

** หมายเหตุ: วันและเวลาการอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางบริษัทกำหนด

การชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงินมี 2 ช่องทาง

ชื่อธนาคาร: ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี: บริษัท เมยาดี คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

เลขที่บัญชี: 292-2500004-9

ค่าอบรม 34,500 บาท (รวม VAT) (สมัคร 1 ท่าน)
     – ชำระในนามบริษัทรวม หัก ณ ที่จ่ายแล้วชำระ 33,532.71 บาท

ค่าอบรม 59,000 บาท (รวม VAT) (สมัคร 2 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 5,000 บาท)
     – ชำระในนามบริษัทรวม หัก ณ ที่จ่ายแล้วชำระ 57,345.79 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ