[C-KPIs] คอร์ส Exclusive Company KPIs

฿34,500.00

Description

✅ ใครที่เหมาะกับคอร์สนี้
• เจ้าของธุรกิจต้องการ short cut สรุปสูตรการหา KPI ในองค์กร
• เจ้าของธุรกิจต้องการเข้าใจภาพรวม และจัดบริหารจัดการให้เป็นระบบ
• เจ้าของธุรกิจต้องการเข้าใจ KPIs แต่ละแผนกและหาจุดลด Cost
• Team lead, Manager ต้องการสรุปสูตรการหา KPI ในแผนกคุณ
• บริษัททั่วไปต้องการทราบรายละเอียดสูตรการหา KPI ในองค์กร
• ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลสูตร KPI แต่ละแผนก
• ต้องการแก้ไขในเรื่องการจัดการข้อมูล
✅ คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากคอร์สนี้
✅คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากคอร์สนี้
1. โครงสร้างธุรกิจของคุณเป็นแบบไหน
    – การทำ Business Process Analysis & Assessment เบื้องต้น
2. แผนกต่างๆขององค์กรคุณเป็นอย่างไร
3. ทำไมต้องมี KPI
4. ภาพรวมการวัด KPI
     – KPI Flow เป็นอย่างไร
5. เทคนิคการสร้าง KPI ของแผนกต่างๆ
    – เทคนิคที่สำคัญในการจัดทำ KPIs คืออะไร
6. KPIs แผนกคงคลัง (Inventory)
7. KPIs แผนกการขาย (Sales)
8. KPIs แผนกการตลาด (Marketing)
9. KPIs แผนกบัญชี (Financial Accounting)
10. KPIs แผนกจัดซื้อ (Purchasing)
11. KPIs แผนกขนส่งสิน้ค้า (Transportation)
12. KPIs แผนกซ่อมบำรุง (Plant Maintenance)
13. KPIs แผนกผลิต (Production Planning)
14. KPIs แผนกบุคคล (HR)
15. OKRs คืออะไร
      – ตัวอย่างการทำ OKRs & Template
16. OKRs แตกต่างกับ KPI อย่างไร
18. Workshop KPIs
19. Zoom Private Consult (2 hrs) เลือกวันและเวลาเพื่อปรึกษา

✅ คุณจะได้เรียนสูตรการคำนวณ KPIs ดังนี้

สรุปสูตรการคำนวณ KPI แต่ละแผนกขององค์กรคุณ

แผนกคงคลัง (#Inventory KPI)🔑

1. อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turn Over Rate)
2. จำนวนวันที่สินค้าคงอยู่ในคลัง (Inventory Days)
3. สภาพคล่องของเงินสด (Cash to Cash Cycle Time)
4. วิเคราะห์สินค้าคงคลัง ระบุสินค้าคงคลังที่มีค่าที่สุด (ABC Analysis)
5. จุดสั่งซื้อซ้ำ (Re-Order Point (ROP))
6. สินค้าคงคลังขั้นต่ำ (Satety Stock)
7. ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ (Economic Order Quantity)

 แผนกการขาย (#Sales & Distribution) 🔑

1. การเติบโตของยอดขายรายเดือน (Monthly Sales Growth)
2. อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย (Average Profit Margin)
3. โอกาสในการขาย (Sales Opportunities)
4. เป้าหมายการขาย (Sales Target)
5. มูลค่าการซื้อเฉลี่ย (Average Purchase Value)
6. การขายต่อตัวแทนขายของบริษัท (Sales Per Rep)
7. ประสิทธิภาพของสินค้า (Product Performance)
8. ต้นทุนเฉลี่ยต่อลูกค้าเป้าหมาย (Average Cost Per Lead)
9. มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า (Customer Lifetime Value)

 แผนกการตลาด (#Marketing) 🔑

1. การวัดประสิทธิภาพการตลาดกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง
(Marketing Qualified Leads (MQL))
2. การขายที่ผ่านการคัดกรองกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง
(Sales Qualified Leads (SQL))
3. การแปลงลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์/บริการเป็นลูกค้าจริงๆ
(Conversion Rate)
4. การรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand Awareness)
5. การวัดระดับความสนใจและการตอบรับของผู้ติดตาม
(Engagement Rate)
6. ต้นทุนต่อโอกาสในการขาย (Cost per Lead)
7. ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด
(Return on Marketing Investment)
8. มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
(Customer Lifetime Value (CLV))
9. ต้นทุนการจัดหาลูกค้า
(Customer Acquisition Cost (CAC))
10. การรักษาลูกค้า (Customer Retention)
11. คะแนนโปรโมเตอร์สุทธิ (Net Promoter Score (NPS))
12. อัตราการแปลงช่องทาง (Funnel Conversion Rate)

แผนกบัญชี (#Financial Accounting) 🔑

1. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)
2. อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
3. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable Turnover)
5. กำไรส่วนที่เป็นเงินสดจริง (EBITDA)
6. กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT)

 แผนกบุคคล (#HR) 🔑

1. รายได้ของบริษัทต่อพนักงานหนึ่งคน
(Average Revenue Per Employee (ARPE) )
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อการจ้างพนักงานหนึ่งคน (Cost Per Recruitment)
3. อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(EMPLOYEE TURNOVER RATE)
4. อัตราการลา (Employee leave ratio)
++ เพิ่มเติมอีก 15 HR KPIs

แผนกจัดซื้อ (#Purchasing) 🔑

1. ต้นทุนต่อจำนวนครั้งในการซื้อของลูกค้า (Average cost per order)
2. ค่าใช้จ่าย ฝ่ายจัดซื้ื้อประหยัดให้แก่บริษัทในระยะเวลาหนึ่ง (Cost avoidance)
3. ความแปรปรวนราคาซื้อ (Purchase Price Variance)
4. สัดส่วนของเสีย (%Defect Rate)
5. ระยะเวลาคอยซัพพลายเออร์ (วัน) (Supplier Lead Time)(Day)
6. ความพร้อมจำหน่ายสินค้า (Vendor Availability)
แผนกซ่อมบำรุง (#Plant Maintenance) 🔑
งานซ่อมประเภท
1. บำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM (Preventive Maintenance)
2. การบำรุงรักษาที่แก้ไขถูกต้อง CM (Corrective Maintenance)
3. การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ PD M (Predictive Maintenance)
PM KPI 🔑
1. เวลาหยุดทำงาน (Downtime)
2. ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละ MTBF (Mean Time Between Failure)
3. ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมและการบำรุงรักษา (Maintenance cost and budget)

แผนกการผลิต (#Production Planning)🔑

1. เวลาหยุดทำงาน (Downtime)
2. เวลาการเปลี่ยน การติดตั้ง (Setup time)
3. การวัดจำนวนหน่วยผลิตในเวลาหนึ่งๆกับแผนที่ตั้งไว้ (Production rate )
4. การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์
(Overall equipment effectiveness (OEE))
5. เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (Rejection rate)
6. จำนวนการรับสินค้า ครั้งล่าสุดที่รันภายในเวลาที่กำหนด (On-time orders)
7. ปริมาณการคาดการณ์ทั้งหมด (Total Forecast)

แผนกขนส่ง (#Transportation)🔑

1. ต้นทุนค่าขนส่งต่อยอดขาย
2. ต้นทุนค่าขนส่งบาทต่อกิโลเมตร
3. ระยะทางกิโลเมตรที่รถวิ่งเที่ยวเปล่า
4. จำนวนครั้งสินค้าแตกหักเสียหาย
5. % การจัดส่งตรงเวลา
6. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
7. จำนวนครั้งลูกค้าร้องเรียน

#รับเพียง 10 บริษัทเท่านั้น

✅ Workshop

✅ Zoom Q&A

✅ Zoom Private Consulting (1:1) เลือกวันและเวลาที่สะดวก

———————————————————————————

<<ขั้นตอนการการชำระเงิน>>

ชื่อธนาคาร: ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี: บริษัท เมยาดี (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่บัญชี: 408-140714-8
✅ ค่าอบรม 34,500 บาท (รวม VAT) (สมัคร 1 ท่าน)
o ชำระในนามบริษัทรวม หัก ณ ที่จ่ายแล้วชำระ 33,532.71 บาท
✅ ค่าอบรม 59,000 บาท (รวม VAT) (สมัคร 2 ท่าน)
o ชำระในนามบริษัทรวม หัก ณ ที่จ่ายแล้วชำระ 57,345.79 บาท
• ชำระค่าอบรมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต
(ติดต่อแอดมินเพื่อของข้อมูลทาง FB Inbox m.me/MayadeBizforsme หรือ LineOA: @mayadeconsulting)
———————————————————————————

#สนใจลงทะเบียนทันที :

👇 ติดต่อสอบถามตารางการอบรม:

1. พิมพ์คำว่า “C-KPIs” ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะ หรือ Inbox m.me/MayadeBizforsme สอบถามได้นะคะ
(ทีมงานจะส่งรายละเอียดให้ในแชทนะคะ)
2. ทัก LineOA: @mayadeconsulting
4. Tel. 085 829 1536

Add LineOA เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “[C-KPIs] คอร์ส Exclusive Company KPIs”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 89 = 91

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save