Tag: SAP BI

SAP BI (Business Intelligence) คืออะไรSAP BI (Business Intelligence) คืออะไร

SAP BI (Business Intelligence ระบบธุรกิจอัจฉริยะ) SAP BI (Business Intelligence ระบบธุรกิจอัจฉริยะ) เป็นแพลตฟอร์มที่ระบบ SAP นำไปใช้เพื่อให้องค์กรมีช่องทางที่ยืดหยุ่นในการแบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่ให้กับทั้งองค์กร SAP BI ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ในทุกระดับ ตั้งแต่ CEO ไปจนถึงนักวิเคราะห์ จากผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับล่าง และเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในองค์กร BI เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กรในการเสนอมุมมองข้อมูลในระดับกว้าง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งโดยบุคคลทั้งในและนอกองค์กรหากได้รับอนุญาตมาอย่างถูกต้อง SAP BI สามารถปรับแต่งได้ง่าย เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความต้องการ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ความสำคัญของ